na vrh

Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo

Interzero vam nudi individualne rešitve za ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo. Celovite in sistemske rešitve vam prinašajo pomembne prednosti. Izpolnjevanje zakonskih obveznosti prek specializiranega podjetja pomeni nižje stroške in velik prihranek časa.

Kdo je zavezanec?

Zavezanec za predpisano ravnanje z OEEO je pravna oseba, registrirana na območju RS, ki prihaja v stik z OEEO kadarkoli med njeno življenjsko dobo. 

Kakšne so dolžnosti zavezanca?

PROIZVAJALCI in PRIDOBITELJI EE opreme

 • izvajanje individualnega ali pristop k skupnemu načrtu;
 • vodenje evidence OEEO, dane na trg RS;
 • vpis v evidenco proizvajalcev OEEO na ARSO;
 • prijava dejavnosti na FURS;
 • prenos obveznosti ravnanja z OEEO na skupno shemo;
 • redno polletno poročanje in poravnava svoje obveznosti do nosilca skupne sheme
 • plačevanje okoljske dajatve 

DISTRIBUTERJI

 • brezplačen prevzem odpadne opremo iz gospodinjstev
 • ustrezno označevanje proizvodov

KONČNI UPORABNIKI

 • Zbiranje odpadne EE opreme v primernih zabojnikih, ločeno od drugih vrst odpadkov
 • pravilna oddaja odpadne EE opreme pooblaščenemu prevozniku ali zbiralcu

Kaj vam zagotavlja Interzero?

 • Zbiranje

  optimalno in zakonsko ustrezno

 • Predelava

  zbrane odpadne EE opreme

 • Obveščanje in ozaveščanje

  končnih uporabnikov o pravilnem ravnanju z odpadno EE opremo

 • Označevanje

  zbirnih mest trgovcev

 • Odvoz

  polnih zabojnikov

Tiskani materiali

Ponujamo vam brezplačen nabor tiskanih materialov, ki jih lahko uporabite za označevanje zbirnih mest v vaši poslovalnici ali osebno dodatno izobraževanje o ločevanju odpadkov. Material lahko najdete na naši spletni strani za ozaveščanje končnih uporabnikov: http://ozavescanje.interseroh-slo.si/.