na vrh

Naše storitve

Skupne sheme

Skupne sheme

Upravljamo razširjeno proizvajalčevo odgovornost v sistemih ravnanja z odpadno embalažo, električno in elektronsko opremo, baterijami in akumulatorji ter nagrobnimi svečami. Skrbimo, da naši naročniki izpolnjujejo zakonske obveznosti glede ravnanja z odpadnimi produkti in imajo urejene evidence.

Sheme družbe Interseroh

Vključitev v skupno shemo podjetja Interseroh

Odpadna embalaža

Vsi proizvajalci, pridobitelji ali uvozniki izdelkov, pakiranih v embalažo, so zakonsko primorani zagotoviti primerno ravnanje z odpadno embalažo, tudi tisti z manj kot 15 tonami embalaže letno. Nova zakonodaja zaostruje obveznosti pridobiteljev, uvoznikov in proizvajalcev embalaže. Dokazati boste morali pot embalaže svojih izdelkov, ko bo ta enkrat postala odpadek v gospodinjstvih ali podjetjih, in zanjo zagotoviti zbiranje, sortiranje in predelavo.

Preberite več

Odpadna električna in elektronska oprema

Interseroh je v Sloveniji vzpostavil sistem zbiranja, obdelave ter recikliranja odpadne električne in elektronske opreme. S pristopom k skupnemu načrtu ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo lahko zavezanci na Interseroh prenesete izvajanje vaših obveznosti.

Preberite več

Odpadni produkti

Odpadni produkti

Nudimo celovito optimizacijo ravnanja z odpadnimi produkti, ki nastajajo v vašem podjetju. Naši strokovno usposobljeni sodelavci pod vašim vodstvom pregledajo delovne procese, lokacijo in obstoječe rešitve ravnanja z odpadki v vašem podjetju.

Vse storitve na dvoriščih

Ravnanje z odpadnimi produkti

Najem opreme in odvozi odpadkov

Za učinkovito ločeno zbiranje odpadkov nudimo poslovnim partnerjem najem zabojnikov, prilagojenih zbiranju posamezne vrste odpadkov. Omogočamo tudi enostavno naročanje odvozov odpadnih materialov in najavljanje lastne dostave preko spletne aplikacije.

Preberite več

Ravnanje s posebnimi odpadki

Interseroh zagotavlja tudi ravnanje z odpadki, ki niso predmet štirih osnovnih shem - odpadne embalaže, odpadne EE opreme, odpadnih baterij in odpadnih nagrobnih sveč. Posebni odpadki so odpadki, pri katerih veljajo posebna pravila ravnanja, kar pomeni, da zbiranje in nadaljnje ravnanje s temi odpadki lahko opravljajo le podjetja z ustreznimi dovoljenji. Interseroh sodeluje z razširjeno mrežo izvajalcev, ki imajo vsa potrebna dovoljenja in zagotavlja rešitve za vse vrste odpadkov na različnih lokacijah po Sloveniji.

Preberite več

Optimizacija

Optimizacija

Nudimo celovito optimizacijo ravnanja z odpadnimi produkti, ki nastajajo v vašem podjetju. Naši strokovno usposobljeni sodelavci pod vašim vodstvom pregledajo delovne procese, lokacijo in obstoječe rešitve ravnanja z odpadki v vašem podjetju.

Preberite več

Naprave za ravnanje z odpadki

Balirke ORWAK

Balirka ORWAK skrajša čas, potreben za ravnanje z odpadki. Proizvaja izjemno kompaktne bale, ki zavzamejo veliko manj prostora kot razsuti odpadki. Zmanjšanje prostornine odpadkov prispeva k bolj produktivni uporabi skladiščnih in proizvodnih prostorov. Zaradi manjšega števila odvozov so stroški prevoza in izpusti CO2 manjši, razvrščanje odpadkov na mestu nastanka pa zagotavlja višjo kakovost odpadnih surovin za recikliranje.

Preglejte ponudbo

Kompostnik OKLIN

Hiter in učinkovit V 24 urah iz bioloških ostankov proizvede uporaben substrat. Varčen s prostorom V 24 urah zmanjša volumen bioloških ostankov do 90 odstotkov. Trajnosten Biološki ostanki postanejo substrat, ki ga lahko uporabimo v ekološkem kmetijstvu. Higieničen in inovativen S pospešenim delovanjem mikroorganizmov preprečuje nastajanje neprijetnih vonjav in omogo?a popolno higieno prostora in substrata. Preprost za uporabo Delovanje naprave je popolnoma samodejno.

Preglejte ponudbo

Trajnostne rešitve

Trajnostne rešitve

Z mislijo na dobrobit okolja ustvarjamo akcije, s katerimi krepimo ozaveščenost in širimo poznavanje okoljskih vprašanj med deležniki. Pri udejanjanju našega poslanstva se povezujemo z različnimi organizacijami in podjetji, ki – tako kot mi – ustvarjajo pozitiven odtis na poti do zelene prihodnosti.

Preberite več

Izpostavljene trajnostne storitve

Zapiranje zank

S t. i. konceptom zapiranja zank v ospredje postavljamo dodano vrednost materialov, tako da z integriranim pristopom izhodni odpadek preoblikujemo v nov izdelek. Temeljni cilj koncepta je ustvariti izdelke z dolgo življenjsko dobo, ki jih je mogoče ciklično nadgrajevati oziroma obnoviti. Omogočamo tudi sledenje zapiranju krogotoka in pogled v vse faze življenjskega cikla izdelka. To vam omogoča konkurenčno prednost na rastočem zelenem trgu, harmonizirano ločeno zbiranje in razvrščanje ter visok varnostni standard za reciklirane materiale.

Preberite več

Trajnostne kampanje

Z družbeno koristnimi okoljskimi kampanjami lahko nagovorite in motivirate širšo javnost, poslovne partnerje, stranke in zaposlene. Pomagali vam bomo predstaviti okoljsko problematiko, alternativne rešitve za zmanjševanje količin odpadkov, možnosti ponovne uporabe, težave pri uporabi naravnih virov ipd. ali pa zainteresirano javnost povabili k sodelovanju pri akcijah zbiranja odpadkov, obnavljanja okolja ali skrbi za čistejše javne površine.

Preberite več

Svetovanje

Svetovanje

Ravnanje z odpadki v podjetju predstavlja široko področje, ki od zavezancev zahteva poglobljeno poznavanje okoljske zakonodaje. Potrebno je razumeti tokokrog odpadkov tako v lastni organizaciji, kot izven nje. Kakšne so naše obveznosti, ko produkt, ki ga damo na trg postane odpadekč Kakšne so obveznosti, ki nam jih nalaga državna zakonodajač Kaj pa v primeru izvoza v tujinoč

Preberite več

Izpostavljene svetovalne storitve

Predinšpekcijski pregled

Skupaj z vami se dogovorimo za termin obiska, kjer preverimo pogodbeno dokumentacijo, evidence, načrt gospodarjenja z odpadki, poročila, zakonsko določene izjave o skladnosti embalaže, vključitvi v skupno shemo. V kolikor ste tudi končni uporabnik (na dvorišču zbirate odpadno nekomunalno embalažo), vam pregledamo tudi stanje ločenega zbiranja, evidenc oddane odpadne embalaže, in evidenčne liste.

Preberite več

Izobraževanja

Ker želimo svoje znanje deliti tudi z vami in vam pomagati pri optimizaciji stroškov ravnanja z odpadki, izvajamo izobraževanja, namenjena celoviti predstavitvi zakonskih obveznosti s področja odpadnih produktov, ki jih pokriva družba Interseroh.

Preberite več