na vrh

Vpis v uradne evidence

Vpis v evidenco Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO)

Proizvajalci, pridobitelji, uvozniki električne in elektronske opreme ter baterij in akumulatorjev so se ob pričetku uvoza produktov dolžni vključiti tudi v evidenco ARSO.

Družba Interzero vam nudi pomoč pri vpisu v evidenco in pridobitvi odločbe. Odločbo ARSO izda za nedoločen čas.

Dopolnitve odločb Agencijo RS za okolje (ARSO)

Proizvajalec mora o opustitvi dejavnosti, ali o spremembah kot so: sprememba imena podjetja, sedeža, matične in davčne številke, sprememba razreda in vrsta električne in elektronske opreme, spremenjena uporabljena prodajna tehnika in način izpolnjevanja obveznosti proizvajalca, pisno obvestiti ministrstvo najkasneje v tridesetih dneh od nastale spremembe.

Dopolnitve vloge vam skladno z veljavnimi podatki, ki jih vodimo v evidenci poročanja, uredimo v družbi Interzero.

Vpis v evidenco Finančne uprave Republike Slovenije (FURS)

Vsak proizvajalec ali pridobitelj električne in elektronske opreme ter vsak embaler, proizvajalec ali pridobitelj embalaže oz. embaliranega blaga, ki prvič da svoj izdelek na trg RS, mora Finančnemu uradu Jesenice prijaviti svojo dejavnost ter sporočiti vsako morebitno spremembo dejavnosti. Na podlagi vpisa je dolžan ob koncu vsakega polletja ali kvartala poročati in plačati okoljsko dajatev.

V družbi Interzero za svoje zavezance vodimo evidenco produktov danih na trg, na podlagi katere vam lahko pripravimo potrebne dokumente za prijavo na FURS. Z novimi zavezanci pregledamo predviden potek poslovanja z omenjenimi produkti, na podlagi katerega pripravimo ustrezne dokumente.

Samoprijava na FURS

Zavezanci za obračun okoljske dajatve na Finančno upravo morajo v določenem obdobju (kvartalno ali polletno) obračunati in plačati okoljsko dajatev za produkte, ki jih prvi dajo na slovenski trg, torej embalažo, električno in elektronsko opremo, baterije in nagrobne sveče.

Tisti zavezanci, ki za pretekla obdobja niso izpolnili svojih obveznosti do FURS, morajo urediti samoprijavo dejavnosti ter obračun okoljske dajatve za pretekla obdobja.. V samoprijavi mora podjetje izpolniti vsa poročila za Finančni urad ter obračunati zamudne obresti. V družbi Interzero podjetjem nudimo možnost, da pripravimo celotno dokumentacijo za samoprijavo in obračun okoljske dajatve, ki jo morajo posredovati na FURS, za naslednje odpadne produkte:

  • odpadno embalažo;
  • odpadne nagrobne sveče;
  • odpadno električno in elektronsko opremo ter
  • odpadne prenosne baterije in akumulatorje.