na vrh

Izognite se napakam zaradi dvojnega poročanja

Družba Interzero želi svoje zavezance čim bolj razbremeniti pri izvajanju obveznosti ravnanja z odpadnimi produkti, zato med dodatne storitve spadajo tudi obveznosti, ki se nanašajo na poročanje o okoljski dajatvi in na njeno plačilo.  

Okoljska Dajatev

Prijava, poročanje in plačilo okoljske dajatve FURS za odpadno embalažo, odpadno električno in elektronsko opremo, nagrobne sveče ter prenosne baterije so obvezni za proizvajalce in pridobitelje, ki dajejo omenjene produkte na slovenski trg.

Osnova za obračunavanje okoljske dajatve sta:

  • letno nadomestilo zaradi vodenja evidenc zavezancev za plačilo okoljske dajatve in
  • enota obremenitve okolja zaradi nastajanja odpadnih produktov.

Okoljska dajatev se na koncu vsakega polletnega obdobja obračuna kot vsota:

  • kvartalnega/polletnega nadomestila ter
  • zmnožka količin in enot obremenitve za posamezno enoto produkta, ki je bil dan v promet ali uporabljena v Sloveniji v tem obračunskem obdobju.

Pripravo obračuna lahko zaupate družbi Interzero, ki bo poskrbela, da bo obračun pravilen, pravočasno poslan in plačan na FURS. Obračun se pripravi na podlagi količin odpadnih materialov, ki jih poročate družbi Interzero.

Potrebujete več informacij?

Kontaktirajte nas:

Na voljo smo vam od ponedeljka do petka, med 8. in 16. uro

Marko Lileg

Specialist za digitalno podporo
Interzero d.o.o.