na vrh

Ravnanje z odpadnimi baterijami in akumulatorji

Interzero je v Sloveniji vzpostavil sistem zbiranja, obdelave ter recikliranja odpadnih baterij in akumulatorjev. S pristopom k skupnemu načrtu ravnanja z odpadnimi baterijami lahko zavezanci na Interzero prenesete izvajanje vseh obveznosti.

Kdo je zavezanec?

Zavezanec za predpisano ravnanje z OBA je pravna oseba, registrirana na območju RS, ki prihaja v stik z OBA kadarkoli med njeno življenjsko dobo.

Kakšne so dolžnosti zavezanca? 


PROIZVAJALCI, PRIDOBITELJI IN UVOZNIKI

 • prenos obveznosti ravnanja z OBA na skupno shemo
 • pristop k skupnemu načrtu
 • vodenje evidence OBA
 • prijava dejavnosti na FURS
 • vpis v evidenco proizvajalcev OBA na ARSO
 • polletno poročanje nosilcu skupne sheme
 • plačevanje ravnanja z OBA in okoljske dajatve

OBVEZNOSTI TRGOVCEV BA

 • brezplačen prevzem OBA iz gospodinjstev
 • ustrezno označevanje proizvodov

KONČNI UPORABNIKI

 • ustrezno zbiranje OBA, ločeno od drugih odpadkov
 • pravilna oddaja OBA prevozniku ali zbiralcu

Kaj vam zagotavlja Interzero?

 • Zbiranje

  optimalno in zakonsko ustrezno

 • Predelava

  zbranih odpadnih BA

 • Obveščanje in ozaveščanje

  končnih uporabnikov o pravilnem ravnanju z odpadnimi BA

 • Označevanje

  zbirnih mest trgovcev

 • Odvoz

  polnih zabojnikov

Tiskani materiali 

Ponujamo vam brezplačen nabor tiskanih materialov, ki jih lahko uporabite za označevanje zbirnih mest v vaši poslovalnici ali osebno dodatno izobraževanje o ločevanju odpadkov. Material lahko najdete na naši spletni strani za ozaveščanje končnih uporabnikov: http://ozavescanje.interseroh-slo.si/.